CERTIFICACIÓ CE PER A MAQUINÀRIA

Marcatge CE i adequació a la Directiva 2006/42/CE.

Adequació de màquines existents al RD 1215/1997.

Agrupació de màquines existents

Assessorament pel correcte compliment de normatives

Esquemes elèctrics, hidràulics, pneumàtics,…

Documents i manuals tècnics en diversos idiomes

Certificació CE